*جهرمیها به کبوتر "کَفتر" میگویند.کبوتر جهرم
در شهرستان جهرم و بیشتر شهرستان های استان فارس کبوتر بازی به صورت افقی میباشد چون سوی کبوترهای ما از کبوتر های تهرانی نیست وکبوترهای مااز سالیان دور از بیشتر شهرهای ایران اورده شده است ومیتوان گفت یک سوی جدید بدست امده است.
سه ساعت کبوتر بازی در جهرم ما داریم:که هرکدام دانه دادن مخصوص به ساعت پرش به خود را دارند  1-صبح پرانی 2-ظهر پرانی که عموماعشق بازان کبوتر های رنگی ونقش خود را هوا میکنند 3- بعد از ظهر پرانی که بیشر عموم دراین ساعت کبوتر های خود را هوا میکنند که خود من هم از این دسته هستم وقصد دارم توضیحی مختصر در این رابطه به شما عزیزان بدهم.
ازاواسط شهریور ماه که هوا کم کم رو به خنک شدن میرود کبوتر بازان کبوترهای خودرا که تازه بال انها بزگ شده یا به زبان ما تخت شده وماه ها نپریده اند به هوا میاندازه اند البته در ساعات مشخص که سال قبل کبوتر در ان زمان پریده است  بگذریم . چون کبوتر ها ماهها نپریده اند یا به زبان ما بال انها خشک است در روز اول پرش بیشتر از یک الی پنچ دقیقه نمی پرند حدود یک تا دو هقته طول میکشد تا بال کبوتر ها نرم شود واماده حرکت به صورت افقی بشوند البته بستگی به کبوتر وکبوتر باز دارد که چه طور با کبوتر ها رفتار بکند تا به اوج امادگی وپرش برسند.
دراین مدت زرنگ ترین وباهوش ترین کبوتران شناسایی شده ودر گروه پرواز یک یا دسته اول جا میگیرند ودرقسمت مخصوص گنجه خود جا میگیرند وبقیه کبوترها که معمولا کبوترهای نقشی یا جوان هستند در گنجه دیگر جا میگیرند.
در سر ساعت مشخص شده که معمولا در بعد از ظهر پرانی ساعت 3میباشددر گنجه کبوتر های دسته اولی را باز میگذاریم کبوترها به صورت گروهی انگار که چیزی به دنبال انها زده وبه شدت تمام به صورت زیگ زاگی یا چپ به راست البته با هدایت کبوتر باز به حرکت در می ایند در این راستا دسته های کبوتر با دسته های دیگر برخورد کرده و همین طور ادامه دارد تا به گله کبوتر چندین هزار تایی تبدیل میشوند که معمولا کبوترهای یک محله این گله کبوترها را تشکیل میدهند ای گله کبوتر ها در مسیر 10کیلومتر رفت و10کیلومتر برگشت قرار میگیرند دراین راه اگر با گله کبوتر های محله دیگر برخورد نکنند کبوتر هایی تازه وارد هم به این گله ها می پیوندند.
پس از ساعتها پریدن کبوترهاکه تانزدیکی شب به طول می انجامد کبوتر های هر دسته از گله جدا شده وبه طرف لانه خود به حرکت در می ایند در این راستا کبوترهای باهوش از کبوترهای دیگر شناسایی شده چون کبوتر نزدیک با هزار کبوتر پریده است وباید دسته خود را پیدا کند در این میان بعضی از کبوترهای کم هوشتر به علت خستگی زیاد با دسته های دیگر به سوی لانه انها حرکت کرده.
دراین میان که کبوترهای دسته اول به دور بام خود برگشته کبوترهای دسته دوم به هوا انداخته میشوند تا ساعتی هم با دسته اولیها بپرند دراین لحظه چرخش کبوتران بسیار تما شایی ایست چون تمایلی به حر کت مستقیم ندارند با این حرکات باعث خستگی کبوترهای نا اشنایی که با دسته اولی ها امدهاند میشود دراین وقت موقع نشستن کبوترها میشود .
در این میان کبوتر های تازه واردی که گرفته شده به حریف داده نمی شود و جز کبوترهای با خت حریف تلاقی میشوند.کبوترها به درون گنجه هدایت شده وبرای پرواز فردا ساعت 3بعد ازظهر اماده ودانه گیری می شوند   .واین شیرینی کار محسوب میشود دراین میان عشق بازانی هستند که حدود سی کبوتر باخت دادهاند وفردای ان روز یک کبوتر میگیرند ان قدر خوشحال می شوند که انگار کل جهان را به انها دادهاند .کبوتر پرانی به همین صورت هر روز ادامه دارد تا اواخر اردی بهشت ماه چون هوا رو به گرمی میرود وکبوتر طاقت پریدن چندین ساعت پرش در این اب وهوا را ندارد .در این میان بال تمام کبوترها چیده شده .وبرای پرواز در مهر ماه از انها نگهداری میشود کبوترهای باهوش برای جوجه گیری وتولید نسل به قفسهای جوجه گیری برده میشوند واین کار هر سال به همین ترتیب انجام می شوند.

امید وارم از مطالب بالا بهره کافی را برده باشید.با تشکر از دوست عزیز آقا محمود در وبلاگ کبوتر جهرم 

مجله توفان جهرم:www.myjahrom.ir
+ نوشته شده توسط توفان جهرم در یکشنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۰ و ساعت 20:25 |